- HOUNDS OF LOVE -
Written by Kate Bush
©1985 Kate Bush Music Publishing Ltd. / EMI
 

 

 

HOUNDS OF LOVE

 PSY MIŁOŚCI
Running Up That Hill (A Deal with God) 

It doesn't hurt me
Do you want to feel how it feels
Do you want to know: that it doesn't hurt me
Do you want to hear 'bout the deal that I'm making
You
You and me

CHORUS

And if I only could
I'd make a deal with God
And I'd get him to swap our places
Be running up that road
Be running up that hill
Be running up that building
If I only could oh... 

You don't want to hurt me
But see how deep the bullet lies
Unaware I'm tearing you asunder
Ooh there is thunder in our hearts
Is there so much hate for the ones we love
Tell me we both matter don't we
You
You and me
You and me won't be unhappy

And if I only could
I'd make a deal with God
And I'd get him to swap our places
Be running up that road
Be running up that hill
Be running up that building
Say, if I only could oh... 

You, 
You and me, 
You and me won't be unhappy. 
C'mon baby c'mon darlin' 
Let me steal this moment from you now
Come on angel, c'mon, c'mon darling
Let's exchange the experience oh.

And if I only could
I'd make a deal with God
And I'd get him to swap our places
Be running up that road
Be running up that hill
With no problems. 

And if I only could, 
I'd make a deal with God
And I'd get him to swap our places
Be running up that road
Be running up that hill
With no problems

And if I only could, 
I'd make a deal with God
And I'd get him to swap our places
Be running up that road
Be running up that hill
With no problems

If I only could 
Be running up that hill 
With no problems

Biegnąc na wzgórze (Układ z Panem Bogiem) 

To mnie nie rani
Chcesz poczuć jak to jest
Chcesz wiedzieć, wiedzieć, że to mnie nie rani
Chcesz usłyszeć o układzie, który zawieram
Ty
Ty i ja

REFREN

I gdybym tylko mogła
Zawarłabym układ z Bogiem
I zamieniłabym się z Nim miejscami
By pędzić w górę drogi
Pędzić na to wzgórze
Pędzić w górę tej budowli
Gdybym tylko mogła, oh...

Nie chcesz mnie zranić
Lecz spójrz, jak głęboko leży kula
Nieświadomie na kawałki Cię rozrywam
Ooh, w naszych sercach grzmot
Aż tyle jest nienawiści dla tych, których kochamy
Powiedz mi, że oboje się liczymy
Ty
Ty i ja
Ty i ja nie możemy być nieszczęśliwi

I gdybym tylko mogła
Zawarłabym układ z Bogiem
I zamieniłabym się z Nim miejscami
By pędzić w górę drogi
Pędzić na to wzgórze
Pędzić w górę tej budowli
Powiedz, gdybym tylko mogła, oh...

Ty,
Ty i ja,
Ty i ja nie będziemy nieszczęśliwi.
Chodź kochanie, chodź
Pozwól mi skraść Ci ten moment
Chodź, aniele, chodź kochanie
Wymieńmy doświadczenia, oh...

I gdybym tylko mogła
Zawarłabym układ z Bogiem
I zamieniłabym się z Nim miejscami
By pędzić w górę tej drogi
Pędzić na to wzgórze
Bez problemów.

I gdybym tylko mogła,
Zawarłabym układ z Bogiem
I zamieniłabym się z Nim miejscami
By pędzić w górę tej drogi
Pędzić na to wzgórze
Bez problemów

I gdybym tylko mogła,
Zawarłabym układ z Bogiem
I zamieniłabym się z Nim miejscami
By pędzić w górę tej drogi
Pędzić na to wzgórze
Bez problemów

Gdybym tylko mogła
Pędzić na to wzgórze
Bez problemów


Hounds of Love

When I was a child
Running in the night
Afraid of what might be 
Hiding in the dark
Hiding in the street
And of what was following me
Now hounds of love are hunting
I've always been a coward
And I don't know what's good for me
Here I go
It's coming for me thro' the trees
Help me someone, help me please
Take my shoes off and throw them in the lake.
And I'll be 2 steps on the water
I found a fox caught by dogs
He let me take him in my hands
His little heart beats so fast
And I'm ashamed of running away,
From nothing real, I just can't deal with this
But I'm still afraid to be there,
Among your hounds of love.
And feel your arms surround me. 
I've always been a coward
And never know what's good for me. 
Here I go - Don't let me go -
Hold me down
It's coming for me through the trees 
Help me darling, help me, please
Take my shoes off and throw them in the lake
And I'll be two steps on the water
I don't know what's good for me
I don't know what's good for me
I need love, love, love, love, yeah -
Your love.
Take your shoes off and throw them in the lake.
Do you know what I really need
Do you know that I really need
I need love, love, love, love...
Polowanie na miłość

Kiedy byłam dzieckiem
Biegnąc w noc
Bałam się tego
Co mogłoby się kryć w mroku
Na ulicy
I co szło w ślad za mną
Teraz psy miłości polują
Zawsze byłam tchórzem
I nie wiem co dla mnie dobre
Oto idę
To zbliża się poprzez drzewa
Niech mi ktoś pomoże, pomóżcie mi, proszę
Zdejmuję buty i rzucam je do jeziora
I na dwa kroki wchodzę na wodę
Znalazłam lisa złapanego przez psy
Pozwolił wziąć się na ręce
Jego malutkie serduszko bije tak szybko
I wstydzę się ucieczki,
Od czegoś nierealnego, nie powinnam
A jednak ciągle obawiam się tu zostać,
Pomiędzy twymi psami miłości.
I czuję – twoje ręce mnie otaczają.
Zawsze byłam tchórzem,
I nigdy nie wiem co dla mnie dobre.
Oh, oto idę - Nie pozwól mi iść -
Zatrzymaj mnie
To zbliża się poprzez drzewa
Pomóż mi, kochanie, pomóż, proszę
Zdejmij mi buty i rzuć je w jezioro
A znajdę się dwa kroki na jeziorze
Nie wiem co dla mnie dobre
Nie wiem co dla mnie dobre
Potrzebuję miłości, miłości, miłości, miłości, tak -
Twojej miłości.
Zdejmij swe buty i rzuć je do jeziora.
Czy wiesz czego mi naprawdę trzeba
Czy wiesz, że ja naprawdę potrzebuję
Potrzebuję miłości, miłości, miłości, miłości...


The Big Sky 

They look down at the ground, missing. 
But I never go in now -
I'm looking at the Big Sky,
I'm looking at the Big Sky now,
I'm looking at the Big Sky 
You never understood me
You never really tried

That cloud, that cloud - 
Looks like Ireland,
C'mon and blow it a kiss now
But quick 'cos it's changing in the Big Sky
It's changing in the Big Sky now
We're looking at the Big Sky. 
You never understood me
You never really tried. 

This cloud, this cloud says 'Noah, 
C'mon and build me an Ark'
And if you're coming - jump
'cos we're leaving with the Big Sky
We're leaving with the Big Sky
And we pause for the jets
hup, hup in the Big Sky
You want my reply? 
What was the question? 
I was looking at the Big Sky.
Wielkie Niebo

Patrzą w dół, na ziemię, tęskniąc.
Lecz ja się nigdy nie chowam -
Patrzę na Wielkie Niebo,
Teraz patrzę na Wielkie Niebo,
Patrzę na Wielkie Niebo
Nigdy mnie nie rozumiałeś
Nawet nie próbowałeś

Ta chmura, ta chmura -
Wygląda jak Irlandia,
Chodź i ją pocałuj
Ale szybko, bo się szybko zmieni
Na Wielkim Niebie
Patrzymy na Wielkie Niebo.
Nigdy mnie nie rozumiałeś
Nigdy nawet nie próbowałeś.

Ta chmura, ta chmura mówi 'Noe, 
Chodź i zbuduj mi Arkę'
Jeśli jesteś gotów - wskakuj
bo odpływamy z Wielkim Niebem
Odpływamy z Wielkim Niebem
Udajemy odrzutowce
Hop, Hop na Wielkim Niebie
Mam Ci odpowiedzieć?
Jakie było pytanie?
Patrzyłam na Wielkie Niebo.


Mother Stands for Comfort 

She knows that I've been doing something wrong
But she won't say anything. 
She thinks that I was with my friends yesterday 
But she won't mind me lying
Mmh, because...

CHORUS

Mother stands for comfort
Mother will hide the murderer

It breaks the cage, fear escapes and takes possession
Just like a crowd rioting inside -
Make me do this, make me do that, 
Make me do this, make me do that -
Am I the cat that takes the bird? 
To her the hunted, not the hunter

CHORUS
Mother stands for comfort
Mother will hide the murderer.
Mother hides the madman
Mother will stay Mum
Matka walczy o wygodę 

Wie, że robiłam coś złego
Nie powie jednak nic.
Myśli, że byłam wczoraj z przyjaciółmi
Lecz nie ma żalu kiedy kłamię
Ponieważ...

REFREN

Matka walczy o wygodę
Matka ukryje mordercę

Rozbija klatkę, strach ucieka i bierze w posiadanie
Jakby jakiś tłum burzący się wewnątrz -
Sprawia, że robię to, robię tamto,
Robię to, robię tamto -
Czy jestem kotem, co łapie ptaka?
Dla niej upolowany, nie myśliwy

REFREN
Matka walczy o wygodę
Matka ukryje mordercę.
Matka ukrywa szaleńca
Matka zostanie Mamusią


Cloudbusting 

I still dream of Orgonon
I wake up crying. 
You're making rain
And you're just in reach
When you and sleep escape me

You're like my yo-yo 
That glowed in the dark

What made it special 
Made it dangerous
So I bury it and forget. 

Everytime it rains
You're here in my head
Like the sun coming out - 
Ooh I just know that something good is going to happen
And I don't know when
But just saying it could even make it happen. 

On top of the world
Looking over the edge
You could see them coming
You looked too small 
In their big black car
To be a threat to the men in power

I hid my yo-yo in the garden

I can't hide you from the government
Oh God, daddy - I won't forget

'Cause everytime it rains
You're here in my head
Like the sun coming out - 
Ooh I just know that something good is going to happen
And I don't know when 
But just saying it could even make it happen. 

The sun's coming out.
Your son's coming out.
Oberwanie chmury

Ciągle śnię o Organon
Budzę się płacząc.
Czynisz deszcz
I jesteś w zasięgu
Kiedy ty i sen opuszczają mnie

Jesteś niby moje jo-jo
Co lśni w mroku

To, co uczyniło je czymś specjalnym
Sprawiło, że jest niebezpieczne
Więc zakopałam i zapomniałam.

Zawsze, kiedy pada
Jesteś tu w mojej głowie
Jak słońce, co się wynurza -
Ooh, po prostu wiem, że zdarzy się coś dobrego
I nie wiem kiedy
Ale wierzę że będzie dobrze.

Na szczycie świata
Patrząc ponad krawędzią
Mógłbyś ujrzeć ich idących
Zdawałeś się zbyt mały
W ich wielkim, czarnym samochodzie
By być groźbą dla ludzi władzy

Ukryłam moje jo-jo w ogrodzie

Nie mogę cię ukryć przed rządem
O Boże, tatusiu - nie zapomnę

Ponieważ, zawsze, kiedy pada
Jesteś tu w mojej głowie
Jak słońce, co się wynurza -
Ooh, po prostu wiem, że zdarzy się coś dobrego
I nie wiem kiedy
Ale wierzę że będzie dobrze

Słońce się wynurza.
Twój syn się pojawia.


THE NINTH WAVE

DZIEWIĄTA FALAAnd Dream of Sheep

Little light shining
Little light will guide them to me
My face is all lit up
My face is all lit up
If they find me racing white horses -
They'll not take me for a buoy. 

Let me be weak, let me sleep and
dream of sheep. 

Oh I'll wake up to any sound of engines
Every gull a seeking craft
I can't keep my eyes open - 
Wish I had my radio

I'd tune in to some friendly voices.
Talking 'bout stupid things
I can't be left to my imagination
Let me be weak, let me sleep and
dream of sheep -

Ooh, their breath is warm 
And they smell like sleep
And they say they take me home -
Like poppies, heavy with seed -
They take me deeper and deeper.

I śnić o owcach 

Małe lśniące światełko
Małe światełko zaprowadzi ich do mnie
Moja twarz jaśnieje
Moja twarz jaśnieje
Jeśli zastaną mnie jeżdżącą na białych koniach -
Nie wezmą mnie za boję.

Pozwól mi być słabą, pozwól mi spać i
śnić o owcach.

Oh, każdy dźwięk silnika przebudzi mnie
Każda mewa krążąca nad statkiem
Nie mogę mieć otwartych oczu -
Chciałabym mieć ze sobą swoje radio

Odszukałabym jakieś przyjazne głosy.
Gadające o bzdurach
Nie mogę być sam na sam ze swoją wyobraźnią
Pozwól mi być słabą, pozwól mi spać i
śnić o owcach -

Ooh, ich oddech jest ciepły
I one pachną snem
I mówią, że zabiorą mnie do domu -
Niczym maki pełne nasion -
Wciągają mnie coraz głębiej i głębiej.Under Ice 

It's wonderful,
Everywhere, so white. 
The river has frozen over
Not a soul on the ice. 
Only me, skating fast. 
I'm speeding past trees leaving 
Little lines in the ice,
Cutting out little lines,
In the ice, splitting, splitting sound, 
Silver heels spitting, spitting snow 
There's something moving under
Under the ice, 
Moving under ice - through water
Trying to get out of the cold water
"It's me" 
Something, someone - help them
"It's me".
Pod lodem

To wspaniałe,
Wszędzie tak biało.
Rzeka zamarzła
Na lodzie nie ma nikogo.
Jestem tylko ja, ślizgam się szybko
Mijam pędem drzewa
Zostawiając małe linie na lodzie,
Wycinając w lodzie małe linie, 
Dźwięk ciętego śniegu,
Srebrne obcasy wyrzucające śnieg
Coś się rusza pod lodem
Pod lodem,
Rusza się pod lodem - poprzez wodę
Stara się wydostać z zimnej wody
"To ja"
Niech coś, ktoś - im pomoże
"To ja".


Waking The Witch

"You won't burn
You won't bleed
Confess to me girl - go down"

"Poor little thing
The blackbird
Wings in the water - go down" 

"What is it, child?" 
Bless me father, bless me father for I have sinned...
"I question your innocence" 
(Help this blackbird, there's a stone around my leg)
"She's a witch" 
(Help this blackbird, there's a stone around my leg)
"Uh, Damn you woman!" 
(Help this blackbird, there's a stone around my leg) 
"What say you, good people?" 
(Guilty, Guilty, Guilty). 
"I am responsible for your actions" 
"Wake the witch!" 
Budząc czarownicę

"Nie spłoniesz
Nie będziesz krwawić
Wyspowiadaj się dziewczyno - top się"

"Małe biedactwo
Kos
Skrzydła pod wodą - top się"

"O co chodzi, dziecino?"
Błogosław mnie ojcze, ponieważ zgrzeszyłam...
"Wątpię w twoją niewinność"
(Pomóż temu ptakowi, mam skamieniałe nogi)
"Ona jest czarownicą" 
(Pomóż temu ptakowi, mam skamieniałe nogi)
"Uh, Niech Cię diabli, kobieto!"
(Pomóż temu ptakowi, mam skamieniałe nogi)
"Co powiecie, dobrzy ludzie?"
(Winna, Winna, Winna).
"Odpowiadam za wasze czyny" 
"Zbudźcie czarownicę!"


Watching you without me 

You can't hear me
You can't hear me
You can't hear what I'm saying
You can't hear what I'm saying to you. 

You watch the clock 
Move the slow hand
I should have been home 
Hours ago - but I'm not here,
but I'm not here,
You can't hear me
You can't hear me 
You can't feel me 
Here in the room with you now,
You can't hear what I'm saying,
You don't hear what I'm saying to you.

Can't let you know 
What's been happening
There's a ghost in our home
Just watching you without me
I'm not here, but I'm not here,
but I'm not here. 
You can't hear me
You can't hear what I'm saying
You didn't hear me come in
You won't hear me leaving.
Obserwuję Ciebie beze mnie 

Nie możesz mnie słyszeć
Nie możesz mnie słyszeć
Nie możesz słyszeć co mówię
Nie możesz słyszeć co mówię do Ciebie.

Patrzysz na zegar
Ruszasz wskazówką
Powinnam być w domu
Od wielu godzin - lecz mnie nie ma
Nie ma mnie,
Nie możesz mnie usłyszeć
Nie możesz mnie usłyszeć
Nie możesz mnie czuć
Teraz w tym pokoju razem z Tobą,
Nie możesz usłyszeć co mówię,
Prawda, że nie słyszysz co do Ciebie mówię.

Nie mogę Ci powiedzieć
Co się działo
W naszym domu jest duch
Obserwujący ciebie beze mnie
Nie ma mnie tu, nie ma mnie,
Nie ma mnie.
Nie możesz mnie słyszeć
Nie możesz usłyszeć co mówię
Nie słyszałeś mnie jak wchodziłam
Nie usłyszysz gdy wyjdę.


Jig Of Life 

Hello old Lady
I know your face well
I know it well

She says - ooh-na-na-na-na 
I'll be sitting in your mirror
Now is the place where the crossroads meet
Will you look into the future.

Never, never say goodbye 
To my part of your life. 
No, no, no
Oh, oh, oh
Let me live
She said c'mon let me live 
She said, c'mon let me live girl 

This moment in time
It doesn't belong to you
It belongs to me
And to your little boy and to your little girl
And the one hand clapping
Where on your palm is my little line
When you're written in mine 
As an old memory
Ohh-na-na-na-na-na
Never never never say goodbye 
To my part of your life
No, no, no, no
Never, never, never, never 
Let me go.
She said c'mon let me live 
She said c'mon let me live girl
Taniec życia

Witaj, stara Kobieto
Znam dobrze Twoją twarz
Znam ją

Ona mówi - ooh-na-na-na-na
Usiądę w Twoim lustrze
W tym miejscu spotykają się rozstajne drogi
Czy spojrzysz w przyszłość.

Nigdy, nigdy nie żegnaj się
Z moją częścią twego życia
Nie, nie, nie
Oh, oh, oh
Pozwól mi żyć
Powiedziała, chodź i pozwól mi żyć
Powiedziała, chodź i pozwól mi żyć, dziewczyno

Ta chwila w czasie
Nie należy do ciebie
Ona należy do mnie
I do twego chłopczyka i twojej dziewczynki
I jedna klaszcząca dłoń
Gdzie na twej dłoni jest moja linia
A ty jesteś zapisana na mojej
Jako stare wspomnienie
Ohh-na-na-na-na-na
Nigdy, nigdy, nigdy nie żegnaj się 
Z moją częścią twego życia
Nie, nie, nie, nie
Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy
Nie pozwól mi odejść
Powiedziała, chodź i pozwól mi żyć
Powiedziała, chodź i pozwól mi żyć, dziewczyno


Hello Earth 

Hello, Earth
Hello, Earth
With just one hand held up high 
I can blot you out
Out of sight

Peek-a-boo, 
Peek-a-boo, Little Earth. 
With just my heart and my mind 
I can be driving, 
Driving home
And you asleep on the seat. 

I get out of my car, 
Step into the night,
And look up at the sky
And there's something bright
Travelling fast
Look at it go
Look at it go

Watching storms 
Start to form 
Over America
Can't do anything
Just watch them swing 
With the wind 
Out to sea
All you sailors
(get out of the waves, get out of the water) 
All life-savers
(get out of the waves, get out of the water) 
All you cruisers
(get out of the waves, get out of the water) 
All you fishermen
Head for home
Go to sleep little earth. 
I was there at the birth,

Out of the cloud burst the head of the tempest
Murderer, Murderer of calm,
Why did I go? 
Why did I go? 

Go to sleep little earth.
Witaj Ziemio

Witaj, Ziemio
Witaj, Ziemio
Jedną podniesioną ręką
Mogę Cię zasłonić
I znikniesz z pola widzenia

Pobawmy się w chowanego,
Mała Ziemio
Wrócę do domu mając jedynie serce i świadomość
Przyjadę
Z tobą
Uśpioną obok na siedzeniu.

Wysiadam z samochodu,
Wkraczam w noc,
I spoglądam w niebo
I widzę tam coś jasnego
Pędzącego szybko
Patrzę jak to mija
Patrzę jak to mija

Obserwują jak burze
Gromadzą się
Nad Ameryką
Nie mogę nic zrobić
Jedynie patrzę
Jak wiatr
Pędzi je nad morze
Wszyscy żeglarze
(wyjdźcie spośród fal, wyjdźcie z wody)
Wszyscy ratownicy
(wyjdźcie spośród fal, wyjdźcie z wody)
Wszyscy podróżnicy
(wyjdźcie spośród fal, wyjdźcie z wody)
Wszyscy rybacy
Wracajcie do domów
Zaśnij, mała Ziemio.
Byłam tam podczas narodzin,

Z chmur wyskakuje, Głowa Nawałnicy
Morderca, Morderca spokoju,
Dlaczego odeszłam?
Dlaczego odeszłam?

Zaśnij, mała Ziemio.


The Morning Fog 

The light 
Begin to bleed
Begin to breathe
Begin to speak
D'you know what? 
I love you better now. 

I am falling 
Like a stone, 
Like a storm
Being born again 
Into the sweet morning fog. 
D'you know what? 
I love you better now. 

I'm falling
And I'd love to hold you know
I'll kiss the ground. 
I'll tell my mother 
I'll tell my father
I'll tell my loved one
I'll tell my brothers 
How much I love them.
Poranna mgła 

Światło
Zaczyna krwawić
Zaczyna oddychać
Zaczyna mówić
Wiesz co?
Teraz kocham Cię lepiej.

Spadam
Niczym kamień,
Niczym burza
Rodzę się na nowo
W słodkiej porannej mgle.
Wiesz co?
Teraz kocham Cię lepiej.

Spadam
I chciałabym Cię teraz przytulić
Pocałuję Ziemię.
Powiem mej matce
Powiem memu ojcu
Powiem memu ukochanemu
Powiem moim braciom
Jak bardzo ich kocham.

Wave after wave,
each mightier than the last
‘Til last, a ninth one,
gathering half the deep
And full of voices, slowly rose and plunged
Roaring, and all the wave was in a flame

Tennyson "The Holy Grail"

Fala za falą,
każda potężniejsza od poprzedniej
Aż ostatnia, dziewiąta,
ciągnąca za sobą połowę głębiny
Pełna głosów, powoli wzniosła się i runęła
Rycząc, i cała fala była w ogniu

Tennyson "The Holy Grail"


Polish lyrics by ROCK-SERWIS (P.O.BOX 26, 30-964 KRAKÓW 42), based on the original English lyrics by Kate Bush